Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 34.7 Trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối đối với H2 là 13. Khi đốt cháy 5,2 gam A thu được m gam CO2 và a gam H20. Cho toàn bộ lượng CO2 thu được ở trên hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 40 gam kết tủa. Hãy xác định công thức phân tử của A.

Hướng dẫn giải

Ta có MA = 13 x 2 = 26 (gam/mol)

Khi đốt cháy A sinh ra C02, H20 ----> A chứa C, H và không có oxi vì MA = 26 gam/mol.

Gọi công thức của A là CnHm

Phương trình hoá học : \({C_n}{H_m} + (n + {m \over 4}){O_2} \to {n_{C{O_2}}} + {m \over 2}{H_2}O\)

                                      C02 + Ca(OH)2 —> CaC03 + H20

\({n_A} = {{5,2} \over {26}} = 0,2(mol);{n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} = {{40} \over {100}} = 0,4(mol)\)

Vậy 0,2n = 0,4 => n = 2 => công thức của A là C2H2.

Các câu hỏi cùng bài học