Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 33 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho biết \(\sqrt 3  = 1,7320508...\) Viết số gần đúng \(\sqrt 3 \) theo quy tắc làm tròn đến hai, ba, bốn chữ số thập phân có ước lượng sai số tuyệt đối trong mỗi trường hợp.

Hướng dẫn giải

Nếu lấy \(\sqrt 3 \) bằng 1,73 thì vì \(1,73 < \sqrt 3  = 1,7320508... < 1,74\) nên ta có

\(|\sqrt 3  - 1,73| < |1,73 - 1,74| = 0,01\)

Các câu hỏi cùng bài học