Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 33. Tổng kết phần Văn học

2be9abe2e5ebb6badf7df55618e97be2
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-03 15:05:06 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 328 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

(Ti theo)ế(Ti theo)ếT NG VĂN CỔ TiÕt 168:I.Các ph thành văn Vi Namộ ệVăn Vi Namọ ệVăn Dân gianọK ch ịdân gianLu ậlí (Ngh ịlu n)ậdân gianTh ơtr ữtình dân gianTruy ệdân gian Văn ọCh ữNômVăn ọch ữHán Văn vi tọ ếVăn ọch ữqu ốngữ1. VĂN DÂN GIANỌa. Đc tr ngặ ư+ Là lo hình văn hóa dân gian ra đi th vi và ổv phát tri trong các th kì ti theoẫ ế+ Ch đc truy ng ph ng th truy ượ ươ ềmi ng(nên có tính n)ệ ả+ là ph văn hóa nhân dân ,ch là ng ớbình dân(nên có tính nhân dân cao)ấ+Có th lo riêng mà văn dân gian th gi ớkhông có(nh vè,truy th ,chèo…)ư ơb. Vai trò, nghĩa+Là kho tàng ch li phong phú cho các nhà th ,nhà văn ơkhai thác,h và phát tri nọ ể+Nuôi ng tâm ,trí tu nhân dânưỡ ệ+Có nh ng quan tr ng đn ph văn vi ưở ếnh :th lo i,t ngư ưởvà ngôn ng .ữBB PH PH ẬVĂN CỌVĂN CỌ T¸c phÈm tiªu biÓuVăn ọb ng ằch ữHán Văn ch Hán :ọ ữ+ ng văn Hán ự+ ti nh nhi ốt th lo đn ưt ng,ch li văn ưở ủch ng Trung Qu ươ ốnh ng th hi tinh ệth dân c, tâm và ồc cách ng Vi t, ườ ệnh ng và tr ng ạthái ch Vi Namị ệ+ nh ng th đu (t ừth X­X chi ệcao ng và th ượ ểlo i)ạ+ Chi đô(Lí Công n)ế ẩ+ Nam qu hà (Lí ơTh ng Ki t)ườ ệ+ ch ng sĩ(Tr Qu ướ ốTu n)ấ+ Bình Ngô đi cáo(Nguy ễTrãi)+ Chuy ng con gái Nam ườX ng (Nguy )ươ ữ+ Hoàng Lê nh th ng ốchí(Ngô gia Văn phái)+ Nh kí trong tù(H Chí ồMinh)+ Th văn Phan ộChâu,Phan Chu Trinh ĐC ĐI MẶ Ể1. VĂN DÂN GIANỌ2. Văn vi tọ ếB PH ẬVĂN CỌ T¸c phÈm tiªu biÓu+ Bánh trôi (ướ ồXuân ng)ươ+ Chinh ph ngâm ụkhúc (b ch ủĐoàn Th Đi m)ị ể+ Truy Ki ề(Nguy Du)ễ+L Vân Tiên ụ(Nguy Đình Chi u)ễ ể+ Qua đèo Ngang (Bà Huy Thanh Quan)ệ+ đn ch ơnhà(Nguy Khuy n)ễ 1.Văn ch Nôm:ọ đu phát tri ểt th XIIIừ Đn ếth XV,m phát ớtri đáng (nh ấlà qua sáng tác ủNguy Trãi)ễVăn ọch ữNôm2.T th XVIII đn ến đu th XIXử phát tri phong phú ớnhi tác gi n, đt ạnhi thành đnh ỉcao văn ch ng ươb ng ch Hánằ ĐC ĐI MẶ ỂB PH ẬVĂN CỌ T¸c phÈm tiªu biÓu­ ĐC ĐI MẶ ỂVăn ọch ữQu ốngữ ­Các bài th phong ủtrào Th i: Nh ng, ừquê ng, Ông đ…ươ ồ­ Các tác ph truy ệhi th c: ng ch ếm bay, đèn, ắNh ng ngày th u, Lão ấH c….ạ­ Văn sau Cách ọm ng tháng Tám ­1945 ạ… Là th ch do các ữgiáo sĩ truy đo ạng Châu Âu đt ra ườ ặđ gi âm Ti ng Vi tể ệ­ Ra đi th XVII; ỉđc ph bi ng ượ ộrãi vào cu th ỉXIX và đu th ỉXX thay th ch ữHán và ch Nôm,góp ữph đc vào công ựcu hi đi hóa văn ạh cọ2. Văn vi tọ ếT NG VĂN CỔ ỌTiÕt 168:II.TI TRÌNH CH VĂN VI NAMẾ ỆII.TI TRÌNH CH VĂN VI NAMẾ Ệ1.Văn th kì th đn th ỉXIX(Còn văn Trung đi)ọ ạ2.Văn th kì đu th XX đn 1945ọ ế3.Văn th kì sau Cách ng tháng ạTám ­1945II. TIII. TIN TRÌNH VĂN CẾ ỌN TRÌNH VĂN CẾ ỌCác giai đo VNạ Đc đi ch sặ ửĐc đi văn cặ ọ1.Văn th ờkì th ếk đn ếh th ếk XIXỉ Vi nam ơb là ộqu gia phong ốki đc ựch tuy ph ảch ng nhi ềcu xâm ượvà ách đô ộc phong ki ếTrung qu ố(Hán,Đng,ườT ng,,MôngốNguyên,Minh,Than) Tinh thÇn yªu íc s©u s¾c, Tinh thÇn nh©n ®¹o, lßng yªu th ¬ng con ng êi, ca ngîi gi¸ trÞ, phÈm chÊt cao ®Ñp cña nh©n d©n, ng êi nh d©n lao ®éng, thÓ hiÖn m¬ íc, nguyÖn väng, nh c¶m cña nh©n d©n.- KÕ thõa vµ ph¸t huy những gi¸ trÞ truyÒn thèng cña häc ân cộ .- häc chó träng ®Õn nh ngữ c¸i ®Ñp, gi¶n dÞ, hµi hoµ, trong s¸ng.Các giai đo VNạ Đc đi ch ịsử Đc đi văn cặ ọ2.Văn ọth kì ờt đu ầth ỉXX đn ế1945 +V đng theo ng ướHi đi hóa,Có nh ng ữbi đi toàn di và mau ệl đc thúc đy nh ượ ẽcùng phát tri ủbáo chí, at đng xu ấb và vi ng ng ộrãi ch qu ng .ữ ữ+T đu nh ng năm 1930 ữđã có di ộn văn hi đi ớnh ng tinh ngh thu ậcó giá tr caoịT 1858, ừth dân ựPháp xâm ượ ướta.Xã Vi ệNam có nhi thay ềđi trong ổch th ựdân ửphong ki nế II. TIII. TIN TRÌNH VĂN CẾ ỌN TRÌNH VĂN CẾ