Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 33 (Sách bài tập trang 108)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho \(\cos\alpha=0,8\)

Hãy tìm \(\sin\alpha,tg\alpha,cotg\alpha\) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) ?

Hướng dẫn giải

Ta có: sin2α + cos2α = 1

Suy ra: sin2α = 1 – cos2α = 1 – (0,8)2 = 1 – 0,64 = 0,36

Vì sin α > 0 nên sin α = √0,36 = 0,6

Suy ra: tg α = sin⁡α/cos⁡α = 0,6/0,8 = 3/4 = 0,75

cotg α = 1/tgα = 1/0,75 = 1,3333

Các câu hỏi cùng bài học