Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 33 Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

9c7eb643677553a2dcc23ceb388ac6b0
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-19 10:38:32 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 261 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN LỚP 6A1Ng th hi n:ườ 1ổ 0101 4E1516 20 5401TI 140: CH NG TRÌNH ĐA ƯƠ ỊPH NGƯƠI.Chu nhàẩ ởII. Ho đng trên pạ 1. di tích ch nh Bình Đnh:ộ ịB tàng Quang Trung, Tháp Bánh Ít, Tháp ảĐôi, Thành Hoàng Đ, Tháp Cánh Tiên, ếTháp Ngà,… BẢO TÀNG QUANG TRUNGTI 140: CH NG TRÌNH ĐA ƯƠ ỊPH NGƯƠBảo Tàng Quang Trung tàng Quang Trung cách Tp. ảQuy Nh 50 km phía Tây c, thu làng Kiên xã ỹBình Thành, huy Tây n,. tàng đc xây ng năm ượ ự1978 theo ki trúc dáng uy nghiêm. trong ằqu th tàng Quang Trung là đi th Tây Tam ơKi và các danh ng th Tây n. Đi đc xây ng ướ ượ ựtrên chính nhà cũ ba anh em nhà Tây n. Đi ệđc nhân dân góp công xây ng vào năm 1958 và hoàn ượ ựthành vào năm 1960 ng th di tích 2.325m2. ạkhu di tích này còn có di tích quý giá là cây me ổth gi ng c. Hai di tích này có th thân sinh ướ ủanh em nhà Tây là ông Phi Phúc và bà Nguy Th ịĐng, đn nay đã 300 năm, là nh ng di vô giá ắli th th anh em Nguy n.ề ễTHÀNH HOÀNG ĐẾTI 140: CH NG TRÌNH ĐA ƯƠ ỊPH NGƯƠThành Hoàng Đế thu xã Nh u, th xã An ịnh n, cách thành ph Quy Nh 27 km ềh ng Tây c. Đây là kinh đô cu cùng ướ ủv ng qu Chăm Pa. Các vua Chăm đã đóng ươ ởđây th 11 đn th 15ừ Sau khi nhà ịNguy thôn tính, thành đã tàn phá. Di tích ịhi nay không còn nguyên n, ch còn sót ạC ng Tam Quan và các ng thành. Trong ườthành có di tích cũ ng Chăm nh gi ng ườ ếvuông, ng nghê, voi đá. Bên có gò ượ ậTh Tháp, trên gò có 10 ngôi tháp Chàm, hi ệnay không còn. THÁP BÁNH ÍTTI 140: CH NG TRÌNH ĐA ƯƠ ỊPH NGƯƠTháp Bánh Ít mằ thu đa ph xã Ph Hi p, ướ ệhuy Tuy Ph c, cách thành ph Quy Nh ướ ơ20 km, cách Quy Nh kho ng 20 km. Tháp đc ượxây ng vào cu th XI, đu th XII. Đây là ỷm qu th tháp, tháp chính cao 22 m, ồtrông xa gi ng nh chi bánh ít. Tháp có ửchính quay ng Đông. ướ chính còn đc trang trí ng hình phù ượ ộđiêu hình Ganesa, hình Haruman. Ba gi ảquay các ng còn đu mô ph ng trúc và ướ ấtrang trí chính. Tháp đc ng di tích ượ ạKi trúc ngh thu năm 1982.ế ậTI 140: CH NG TRÌNH ĐA ƯƠ ỊPH NGƯƠ 2. ca dao, ng nh Bình Đnh:ộ ịBình Đnh có núi ng Phuị ọCó đm Th có Cù Lao Xanh.ầ ạAi Bình Đnh mà coiề ịCon gái Bình Đnh roi đi quy n.ị ềCông đâu công ng công th aố ừCông đâu gánh Tam Quan.ướ ướ