Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 32 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho a, b, c, d là những số thực và a < b < c < d. Xác định các tập hợp số sau:

a) \((a;b) \cap (c;d)\);

b) \((a;d)\backslash (b;c)\);

c) \((a;c{\rm{]}} \cap {\rm{[b}};d)\);

d) \((b;d) \cap (a;c)\);

Hướng dẫn giải

a) \((a;b) \cap (c;d) = \emptyset \)

b) \((a;c{\rm{]}} \cap {\rm{[}}b;d) = {\rm{[}}b;c{\rm{]}}\)

c) \((a;d)\backslash (b;c) = (a;b{\rm{]}} \cup {\rm{[}}c;d)\)

d) \((b;d)\backslash (a;c) = {\rm{[}}c;d)\)

Các câu hỏi cùng bài học