Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 31. Tổng kết phần Văn

50c56bff3d9897e68ba234c09bee2012
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-26 15:58:37 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 248 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

c¸c côm v¨n b¶n ®· häc (líp 8)1. TruyÖn kÝ ViÖt Nam2. Th¬3. NghÞ luËn4. V¨n b¶n v¨n häc íc ngoµi5. V¨n b¶n nhËt dông 2. Th¬(Côm v¨n b¶n th¬)1. Thèng kª c¸c v¨n b¶n th¬ (tõ bµi 15 ®Õn bµi 21 theo mÉu SGK) (Côm v¨n b¶n th¬)TT v¨n b¶n ThÓ th¬T¸c gi¶ Gi¸ trÞ néi dung chñ yÕu1 Vào nhà ngôc Qu¶ng §«ng c¶m t¸c ThÊt ng«n b¸t có êng luËt Phan Béi Ch©u §Ëp ®¸ C«n L«n ThÊt ng«n b¸t có êng luËt Phan Ch©u Trinh3 ¤ng ®å Vò §×nh Liªn4 Quª ¬ng T¸m ch÷ TÕ Hanh6 Tøc c¶nh P¾c Bã Hå ChÝ Minh Ng¾m tr¨ng Hå ChÝ Minh Hå ChÝ Minh Phong th¸i ung dung êng hoµng, khÝ ph¸ch kiªn êng buÊt khuÊt ît lªn trªn c¶nh ngôc tï khèc liÖt cña Phan Béi Ch©uH×nh îng ®Ñp lÉm liÖt, ngang tµng cña ng êi anh hïng cøu íc dï gÆp nguy nan vÉn kh«ng sên lßng, n¶n chÝ.Tinh thÇn l¹c quan, phong th¸i ung dung cña B¸c trong cuéc sèng c¸ch m¹ng ®Çy gian khæ.NiÒm khao kh¸t tù do m·nh liÖt vµ t©m sù yªu íc cña t¸c gi¶ qua lêi con hæ trong ên b¸ch thó NiÒm c¶m th ¬ng ch©n thµnh tr íc mét líp ng êi tµn t¹ vµ nçi tiÕc nhí c¶nh cò ng êi a.VÎ ®Ñp bøc tranh lµng quª vµ t×nh yªu quª ¬ng trong s¸ng, tha thiÕt cña nhµ th¬N¨m ch÷TuyÖt có êng luËtTuyÖt có êng luËtTuyÖt có êng luËtNhí rõng ThÕ L÷T¸m ch÷ Khi con Tu hó Lôc b¸t Tè H÷u Lßng yªu cuéc sèng, niÒm kh¸t khao tù do ch¸y báng cña ng êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ngT×nh yªu thiªn nhiªn ®Õn say mª vµ phong th¸i ung dung cña B¸c ngay trong c¶nh ngôc tï tèi t¨m. Tõ viÖc ®i êng nói ®· gîi ra ch©n lÝ êng ®êi: ît qua gian lao chång chÊt sÏ tíi th¾ng äi vÎ vang§i êng92. LuyÖn tËpC©u 1: So s¸nh sù kh¸c biÖt næi bËt vÒ h×nh thøc nghÖ thuËt gi÷a c¸c v¨n b¶n th¬: Vµo nhµ ngôc Qu¶ng §«ng c¶m t¸c, §Ëp ®¸ C«n L«n vµ v¨n b¶n th¬: ¤ng ®å, Nhí rõng, Quª ¬ng Nhãm 2: C©u 1Nhãm 4: C©u 2C©u 2: T×m nh÷ng nÐt chung cña ba bµi th¬: Vµo nhµ ngôc Qu¶ng §«ng c¶m t¸c, §Ëp ®¸ C«n L«n, Ng¾m tr¨ngCâu số Vần Qua Đèo Ngang huy Thanh Quan1 BB cướ iớ Đèo Ngang bóng xế tà ,2 Cá c©y chen ®¸, l¸ chen hoa .3 Lom khom íi nói tiÒu vµi chó ,4 L¸c ®¸ bªn s«ng chî mÊy nhµ .5 Nhí íc ®au lßng con cuèc cuèc ,6 Th ¬ng nhµ mái miÖng c¸i gia gia .7 Dõng ch©n ®øng l¹i trêi, non íc ,8 Mét m¶nh t×nh riªng ta víi ta .Chữ thứ 7“ VÉn lµ hµo kiÖt, vÉn phong u,Ch¹y mái ch©n th× h·y tï.§· kh¸ch kh«ng nhµ trong bèn biÓn,L¹i ng êi cã téi gi÷a n¨m ch©u.Bña tay «m chÆt bå kinh tÕ,Më miÖng êi tan cuéc o¸n thï.Th©n Êy vÉn cßn, cßn sù nghiÖp,Bao nhiªu nguy hiÓm sî g× ®©u.”...(Vµo nhµ ngôc Qu¶ng §«ng c¶m t¸c Phan Béi Ch©u)“ Nhí c¶nh s¬n l©m, bãng c¶, c©y giµ,Víi tiÕng giã gµo ngµn, víi giäng nguån hÐt nói,Víi khi thÐt khóc tr êng ca d÷ déi,Ta íc ch©n lªn dâng d¹c êng hoµng,”... (Nhí rõng ThÕ L÷) Bài Khác nhau Bài 15­ Bài 16 Bài 18 Bài 19Th thể Th ngôn bát cú đng ườlu tậ­( Niªm, luËt, vÇn, ®èi, bè côc gß bã b¾t buéc, mang tÝnh íc lÖ cao) Năm ch tám ch ữl bátụ­Th do, đi ớv đi u, nh đi u, ệl th do bình ịgi tính công th ức .ướ ệC xúcả xúc và duy cũ: ưcái tôi cá nhân không đc cao.ượ xúc nhiên, ồchân th t, tr ti ếC©u 2: Nh÷ng nÐt chung cña ba bµi th¬: Vµo nhµ ngôc Qu¶ng §«ng c¶m t¸c, §Ëp ®¸ C«n L«n, Ng¾m tr¨ng.- Bµi th¬ ®Æc s¾c cña c¸c nhµ c¸ch m¹ng lín s¸ng t¸c trong hoµn c¶nh bÞ tï ®µy.- ThÓ hiÖn khÝ ph¸ch hiªn ngang,tinh thÇn bÊt khuÊt cña ng êi c¸ch m¹ng. S½n sµng chÊp nhËn vµ khinh th êng mäi gian khæ cña c¶nh tï ®µy. Phong th¸i ung dung, th¸i ®é b×nh th¶n trong thö th¸ch- Béc lé t©m hån tù do, lßng l¹c quan c¸ch m¹ng