Bài 31. Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (HK II)

Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-18 11:50:41 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

NG THAM KH OỘ ẢĐ 1ề .Câu (3 đi m):ể đo trích sau và tr các câu i:ọ " Cho tr tôi ng gi ng bu u:ế Th anh, em cũng mu khôn nh ng khôn không c. ng vi là em th i,ư ượ ồkhông còn đâu mà đào a. (. .) Hay là bây gi em nghĩ th này ... Song anh cóơ ếcho phép nói em dám nói...ớ Cho loanh quanh, băn khoăn. Tôi o:ồ c, chú mình nói th ng th ng ra nào.ượ Cho nhìn tôi mà ng: Anh đã nghĩ th ng em nh th thì hay là anh đào giúp cho em cái ngách sang bênươ ộnhà anh, phòng khi đèn có nào thì em còn ch sang...ắ ạCh nghe câu, tôi đã ch răng lên, xì rõ dài. i, đi khinh kh nh, tôiư ỉm ng:ắ c! Thông ngách sang nhà ta à? nghe mh Chú mày hôi nh cú mèo th này, ta nàoứ ếch c. Thôi, im cái đi hát sùi đi. Đào nông thì cho ch t!ị ượ Tôi không chút tâmề ." (Tô Hoài, Mèn phiêu kíế a/ Trong đo tho trên có i? Trình bày vai xã Mèn và Dạ ượ ếCho tắ b/ Hãy nêu đích hành ng nói Cho t?ụ c/ Tìm các câu có đích khi trong đo trích trên? câu đó th hi tính cáchụ ệgì ng nhân t?ủ ậCâu (1 đi m):ể Chép bài th "Ng trăng" (ph ch th Chí Minh và cho bi tầ ếhoàn nh ra bài th ?ả ơCâu (6 đi m): Vi bài văn th hi quan đi em quan gi và hành.ế ọĐ 2ề đo văn sau và tr các câu cho bên i:ọ ướ… Bi bao ng thú khác nhau ta nh cách ngao du thú y, không cế ượ ứkh tăng ng, tính khí tr nên vui .Tôi th ng th nh ng ng trong các xeỏ ượ ườ ườ ỗt ch êm nh ng màng, bu bã, cáu nh ho đau kh còn nh ng ng đi iố ườ ạluôn luôn vui khoan khoái và hài lòng Ta hân hoan bi bao khi nhà!ẻ ếM mà sao có ngon lành th Ta thích thú bi bao khi ng vào bànộ ồăn! Ta ng ngon gi bi bao trong cái gi ng tàn! Khi ta ch mu nào,ủ ườ ơta có th phóng ng xe ng tr m; nh ng khi ta mu ngao du, thì ph đi bể .”Câu :(1đ) Đo trích trên trích tác ph nào? Tác gi là ai?ạ ảCâu (1đ) Khái quát dung chính đo văn trên.ộ ạCâu (1,5đ) Câu văn:“Tôi th ng th nh ng ng trong các xe ch êm nh ngườ ưm màng, bu bã, cáu nh ho đau kh còn nh ng ng đi luôn luôn vui khoanơ ườ ẻkhoái và hài lòng .”ớ ảCâu văn trên ng nh ng ngh thu gì? Tác ng nh ng bi pháp ngh thu yử ấtrong câu?Câu (0,5đ) câu khi đích khuyên o.ặ ảCâu (6đ) th cu ng hãy ch ng minh: ích nh ng chuy tham quan, duừ ếl ch sinh.ị ọĐ 3ềĐ đo văn sau và tr câu 2:ọ ếTôi an lão:ủ- ng th ch nó ch hi gì đâu! ai nuôi chó mà ch bán hay gi tụ ưở ếth t! Ta gi nó là hóa ki cho nó y, hóa ki cho nó làm ki khác.ị ếLão chua chát o:ả- Ông giáo nói ph i! Ki con chó là ki kh thì ta hóa ki cho nó nó làm ki pả ếng i, may ra có sung ng chút… ki ng nh ki tôi ch ng n!...ườ ướ ườ Tôi bùi ngùi nhìn lão o:ả- Ki ai cũng th thôi, ng tôi sung ng chăng?ế ưở ướ ơ- Th thì không bi ki ng cũng kh thì ta nên làm ki gì cho th tế ườ ậs ng?ướ (Nam Cao, Lão c)ạCâu (1đi m):ể Đo trích trên có câu nghi n? Hành ng nói trong nh ng câu nghiạ ữv đó là gì?ấCâu (1 đi m):ể Các nhân nào tham gia đo tho trên? Ch ra ngậ ượ ừnhân trong đo tho đó?ậ ạCâu (2 đi m):ể Bài th “Khi con tu hú” sáng tác trong hoàn nh nào? Nêuơ ượ ản dung chính bài th ?ộ ơCâu (6 đi m): Vi bài văn trình bày quan đi mình phong trào “Th sáng cế ướm ”ơĐ 4ềCâu (02 đi m)ể Th nào là hành ng nói? Xác nh hành ng nói các câu sau đây?ế ủTôi lão :ậ ườ ả-Sao lo xa quá th (1) còn kh m, ch th ch đâu mà (2) ti ấmà ăn, lúc ch hãy hay (3) ……ế …Câu (02 đi m). Tr các câu sau:ả ỏa. Bài th nh Pác Bó” ra trong hoàn nh nào?ơ ảb. Em gì qua tinh th quan Bác trong bài th ?ọ ượ ơCâu 3: (6,0đi m).ể Hãy vi bài văn khuyên ng không nên hút thu lá.ế ườ ốĐ 5ềCâu :(1đ). Ghi chính xác bài th nh Pác Bó Chí Minh. Cho bi bài ếth thu th th gì?ơ ơCâu :(1đ). Gi thích vì sao văn Vi ta xem nh là tuyên ngôn ướ ượ ộl dân ta.ậ ộCâu :(1đ). Trình bày các ch năng câu tr thu t?ứ ậCâu (1đ).Đ câu nghi ch năng khi n.ặ ếCâu :(1đ) Nêu tác ng các bi m, miêu trong bài văn ngh lu n?ụ ậCâu :(5đ) Hãy vi bài văn ngh lu khuyên trong p, trong tr ng tránh xaế ườcác xã i.ệ ộĐ 6ềI. Ph Văn Ti ng Vi tầ (4 đi mể )Câu đi mể ):Chép ph ch th trong bài th Ng trăngắ Chí Minh và nêuủ ồng dung bài th đó.ắ ơCâu đi mể Hành ng nói là gì? Xác nh hành ng nói trong các câu sau và cho bi tộ ếchúng thu nhóm hành ng nói nào?ộ ộa. Cháu van ông, nhà cháu nh lúc, ông tha choừ ượ !b. Hôm qua, em đi lao ngớ .II. Ph làm văn (ầ đi mể Hi nay là trong vi p, em hãy vi bài văn ngh lu khuyênệ ậcác nên chăm ch n. ơĐ 7ề Câu :(4đ) đo văn sau tr câu :ọ ỏ“ Hu ng gì thành La, kinh đô cũ Cao ng vào trung tâm tr t; cái ươ ượth ng cu ng i. Đã đúng ngôi nam đông tây; ti ng nhìn sông núi. aế ướ ịth ng mà ng; đai cao mà thoáng. Dân kh ch nh kh kh ng t; muôn ụv cũng phong phú i. Xem kh Vi ta, ch này là th ng a. Th là ươ ậch tr ng ph ng c; cũng là kinh đô nh ngố ươ ướ ươmuôn i.”ờ( Ng văn hai )ữ ậa. (1đ) Đo văn trên trích trong tác ph nào Tác gi là ai ?ạ ảb. (1đ) dung đo văn trên là gì ?ộ ạc. (0,5đ) Đo văn trên ng ph ng th bi nào là ch ?ạ ươ ếd. (0,5đ) Câu ch đo văn là câu nào ?ủ ạe. (0,5đ) Đo văn trình bày lu đi theo cách nào ?ạ ểg. 0,5đ) Câu Xem kh Vi ta, ch này là th ng a.” thu ki câu gì ?ắ ểCâu (1đ) câu nghi th hi hành ng tình m, xúc tr ướ ốph nhân văn c.ậ ọCâu 5đ) Suy nghĩ em khuyên :ủ ờ“L nói ch ng ti muaờ mà nói cho lòng nhau”ự ừ( Ca dao )Đ 8.ề Cho câu văn sau tr các câu 1,2, 3,4: ỏ“ Ta th ng quên ăn, đêm i, ru đau nh t, đìa, ch căm ườ ướ ỉt ch th t, da, nu gan, ng máu quân thù, cho trăm thân này ph ngoài ộc nghìn xác này gói trong da ng ta cũng vui lòngỏ ”.Câu Đo văn trích trong tác ph nào? tác gi nào? (1đ)ạ ượ ảCâu dung câu văn trên th hi thái gì? ai? (1,5đ)ộ ủCâu Xét đích đo văn thu ki câu nào em đã c?(0,5đ)ề ọCâu “Qua bài Chi đô” ta th tình yêu c, th ng dân và chí đánh đu ượ ướ ươ ổgi Minh xâm Lý Công n”.ặ ượ ẩ- Câu trên gì?(0,5đ)ắ ỗ- Chép câu văn trên sau khi em đã ch nh a?(0,5đ)ạ ửCâu Gi thích câu ng Đi ngày đàng, sàng khônộ ”.(6đ)Đ 9ềCâu Hành ng nói là gì? câu thu ki hành ng nói khi n.ộ ếCâu Xác nh ki câu và ch năng các câu sau:ị Than ôi! Th oanh li nay còn đâu ”ờ ệCâu Nêu giá tr dung đo trích: Vi ta”ướ Trích “Bình Ngô cáo”ạ– Nguy Trãi).ễCâu Hi nay, trong sinh, nhi ch có th gi gìn sinh tr ng, p. Em ườ ớhãy vi bài văn ngh lu thuy ph các có th gi gìn tr ng, ch ườ ạđ n.ẹ ơĐ 10ềCâu (3 đi m)ể a. Chép chính xác bài thơ nh Pác Bóứ Chí Minh. Nêu giá tr dung bàiủ ủth ?ơb. Bài th thu th th gì? Em hãy tên bài th cùng th th này mà em đã cơ ọtrong ch ng trình Ng văn kỳ II ?ươ ữCâu (2 đi m)ể Ch ra và phân tích giá tr bi pháp tu trong câu th sau:ỉ ơ“ Ng ng trăng soi ngoài sườ Trăng nhòm khe ng nhà th ”.ử Ng trăngắ Chí Minh)ồCâu (5 đi m): Vi đo văn ng 10-12 dòng nêu nghĩ em hình nh BácHồ trong bài th “ơ Ng trăngắ Chí Minhủ ồĐ 11ềCâu (3đi m):Chép chính xác 8câu th bài Nh ngớ Th và nêu nghĩa aủvăn n.ảCâu đi m) Cho hai câu th sau :ơ" Bàn đá chông chênh ch ngị Cu cách ng th là sang”.ộ ậHai câu th trên trích trong văn nào? Tác gi là ai Nêu nghĩa hai câu th ?ơ ượ ơCâu đi m)ể :Vi đo văn ng kho ng 10 dòng trình bày nghĩ em hìnhế ềnh ng chi sĩ ng trong bài th ườ “Khi con tu hú” u. ữĐ 12ềCâu 1: đi m) :ể Đo thúc bài th có câu:ạ Ta nghe hè bên lòngậ ........................................a. Hãy chép ti các câu th còn hoàn thi kh th trên ?ế ơb. Đo th chép trích trong văn nào? Tác gi là ai ?ạ ảc.Các câu th trên nói tâm tr ng gì ng chi sĩ cách ng khi giam trongơ ườ ầnhà lao?Câu đi m): Nêu giá tr dung đo trích “Thu máu” Nguy Ái Qu c. ốCâu 3: đi m) :ể Vi đo văn ng (10 -12 dòng) trình bày nh em tìnhyêu quê ngươ trong bài Quê ngươ nhà th Hanhế 13ềCâu di m) :ể Cho đo văn: “ạ Ta th ng quên ăn, đêm i; ru đau nhườ ưc t, đìa; ch căm ch th da, nu gan ng máu quân thù. uắ ướ ẫcho trăm thân này ph ngoài nghìn xác này gói trong da ng ta cũng vui lòng”. ựa. Đo trích trên trong tác ph nào? Cho bi tên tác gi ?ạ ảb. Đo trích trên có dung nghĩa nh th nào?ạ ếCâu (4 đi m)ể Em hãy gi thích nghĩa nhan đả Thu máu trong văn thu máuế aủNguy Ái Qu c.ễ Em có nh xét gì ngh thu lu và ngh thu trào phúng cậ ượbi hi trong văn n.ể ảCâu 3: (4 đi m) :ể Vi đo văn ng kho ng 10 dòng nêu nh em đo nế ạth sau:ơ “Chi thuy nh hăng nh con tu mãế Phăng mái chèo nh Tr ng giang.ạ ượ ườ Cánh bu ng to nh nh làngồ ươ thân tr ng bao la thâu góp gió...”ướ ắĐ 14ềCâu (3 đi m): Chép chính xác kh th cu bài th “Ông Vũ Đình Liên vàổ ủnêu nghĩa văn n.ủ ảCâu (2 đi m)ể Ch ra và phân tích giá tr bi pháp tu trong câu th sau:ỉ ơ“ Ng ng trăng soi ngoài sườ Trăng nhòm khe ng nhà th ”.ử Ng trăngắ Chí Minh)ồCâu 3: (5 đi m): Hãy vi đo văn ng (kho ng 10 dòng) nêu nh em vế ền dung bài thộ Đi ngườ Chí Minhồ .Đ 15:ềPH IẦ hi văn (6 đi m)ọ ểĐ kĩ đo trích sau và tr câu i: ỏ“X nay, th đô luôn là trung tâm văn hóa, chính tr c. Nhìn vàoư ướth đô là nhìn vào suy th nh dân c. Th đô có nghĩa n. Vi đô, pủ ậđô là tr ng quy nh ph nào phát tri ng lai c.ộ ươ ướMu ch vùng nh đô, vi tiên là ph tìm “trung tâm tr t”ủ ,m có th “r ng cu ng i”.ồ Nhà vua tâm và hào ng nói cái “đãđúng ngôi nam đông tây, ti ng nhìn sông núi”.ắ ướ đây không ph là mi nơ ềHoa ch p, núi non bao ch mà là “đ th ng mà ng, đai cao màị ấthoáng”. Th ng vua anh minh khai tri chói trong chị ịs Vi đã quan tâm nhân dân.ử Tìm ch đô cũng vì dân, mong cho dânố ậđ nh phúc: ượ “Dân kh ch nh ng t”ỏ đây dân ng no tháiơ ượ ưở ấbình vì “muôn cũng i...”ậ ươ Nhà vua đánh giá kinh đô “Xem kh Vi tắ ệta, ch này là th ng a. Th là ch tr ng ph ng c, cũng làỉ ươ ướn kinh đô nh ng muôn iơ ươ ”. hính vì th nhà vua bày ýế ỏmu n:ố “Tr mu vào thu nh ch Các khanh nghĩ thẫ ếnào?” (Ngu Internet)ồCâu (1 đi m) Đo trích trên em nh văn nào đã trong ch ng trình Ngạ ươ ữvăn 8, II? Cho bi tác gi và th đi ra tác ph đó?ậ ẩCâu (1 đi m) Tác ph trong đo trích trên ra có nghĩa nh thẩ ượ ếnào dân Vi lúc gi ờCâu (2 đi m) ểa.Xác nh ki câu hai câu sau: (1) “Tr mu vào thu đẫ ểđ nh ch .(2) Các khanh nghĩ th nào?”ế b. Hãy cho bi câu văn trên th hi hành ng nói nào?ế ộCâu (2 đi m) Vi đo văn (kho ng 10 dòng) trình bày nghĩ em tác gi ,ế ảng nh nh làườ ượ “m vua anh minh khai tri chói trong ch sị ửĐ Vi đã quan tâm nhân dân”ạ .PH IIẦ văn (4 đi m)ạ ểL ch ngàn năm ng và gi dân Vi Nam luôn nị ướ ướ ắli tên tu nh ng ng anh hùng dân vĩ nh Lí Công n, Tr Qu cề ườ ốTu n, Nguy Trãi, Quang Trung, Ch ch Chí Minh, ng Võ Nguyên Giáp...ấ ướNh ng ng anh hùng đã làm nên nh ng chi th ng vang, ra nh ng trang vàngữ ườ ửcho c. hào nh ng trang vang y, ti truy th ng yêu dânấ ướ ướ ủt c, tu tr hôm nay làm gì ng đáng ti nhân? ềHãy vi bài văn ngh lu trình bày suy nghĩ thân ch “Tu tr vàổ ẻt ng lai c”ươ ướ .Đ 16ềI/ HI VĂN N: đi m)Ọ kĩ đo trích sau:ọ ghi nh công lao ng lính An Nam, ch ng ph ng ta đã iể ườ ườ ảc chi ng qu áo toanh mà ti túi ra mua, các kủ ỉni th ,v.v…tr khi Mác-xây xu ng tàu đó sao? Ch ng ph iệ ướ ướ ảng ta đã giao cho súc sinh ki soát và đánh vô đó sao? Ch ng ph iườ ảng ta đã cho ăn nh cho ăn và nh tàu t, khôngườ ướ ướgi ng m, không ánh sáng, thi không khí đó sao? ch ng ph đã cườ ượm quan cai tr bi đón chào ng nhi ng bài di văn yêu c: Các anh đãộ ướb qu c, th là t. Bây gi chúng tôi không các anh a, cút đi!” đó sao?ả ữCâu 1đi m) Đo văn trên trích văn nào Tác gi là ai?ể ượ ảCâu (1 đi m) Em hãy cho bi nhan văn có nghĩa gì?ể ảCâu đi m) Câu Ch ng ph ng ta đã giao cho súc sinh ki soát và đánh ườ ểđ vô đó sao?ậ Thu ki câu gì? Hành ng nói là gì?ộ ộCâu đi m) Em hãy chuy câu văn trên thành ki câu khác có dung ng ươđ ng. Cho bi câu văn đã chuy thu ki câu gì?ươ ểCâu đi m) Hãy vi văn ng kho ng 20 dòng) trình bày suy nghĩ em ềv cu ng hòa bình trong giai đo hi nay.ấ ệII/ VĂN N: đi m)Ạ Sau khi văn |Bànả lu phép La Phu Nguy Thi p, em ếhãy trình bày suy nghĩ tình hình sinh hi nay.ọ ệĐ 17:ềPH 1: (6 đi HI VĂN NẦ ẢĐ ph văn sau và tr các câu i:ọ ỏ[...] Văn th ít mà nh hi ra nh không ch có bóng ông mà cái tiêuả ảđi xã qua ông Tác gi đã có nh ng chi ti th t: ông là bútề ồm c, tr là gió a, xã là th không ai hay. Th th năm ch cóự ốs bi hi nh ng câu chuy dâu hoài ni m, đã ra a, nh đi kh iứ ợm bu nh mà th m. Màu khép đo th th m, nh, bu n, ng.ộ ắNh cũng ch tám câu, ch nói nh ng chót th tàn.ư ươ ướ ờS chi chi ti đo này và đo trên: c, gi gi y, ng ng i,ự ườ ườcàng cho ta cái ng th ng th xót xa bi thiên. ượ [...] Vũ Qu Ph ngầ ươ )1) Ph văn trên vi bài th “Ông thu phong trào Th i, em hãy choầ ớbi tên tác gi bài th tên bài th khác thu phong trào Th mà em đãế ớh c. (1,0 đi m)ể2) Em hi gì kho ng th gian “m th tàn” mà tác gi Vũ Qu Ph ng nh nộ ươ ếtrong ph văn trên? Qua đó, em có suy nghĩ gì ph ông trong th bu iầ ổy? (1,0 đi m)ể3) Cho bi tên và tác ng bi pháp ngh thu tác gi ng trong haiế ượ ụdòng th sau: (1,0 đi m)ơ ể“ Hoa tay th nh ng nétả Nh ph ng múa ng bay.ư ượ ”4) dung bài th “Ông ”, em rút ra nh ng bài gì trong cu ng? Hãyồ ượ ốvi đo văn ng (kho ng 10 dòng) nêu suy nghĩ em nh ng bài y.ế ấ(3,0 đi m)ểPH 2: đi VĂN NẦ ẢT dung văn Bàn lu phép c” Nguy Thi p, hãy vi bàiừ ộvăn ngh lu trình bày ki em p.ị ậĐ 18AềPH I: C- HI VĂN (6 đi m)Ầ ểĐ kĩ đo th sau:ọ Năm nay đào nạ Không th ông a.ấ Nh ng ng muôn năm cũữ ườ đâu bây gi ?”ồ ờCâu 1: (1,0 đi m)ểĐo th trên trích tác ph nào? Tác gi là ai? Thu th th gì? tên hai bàiạ ểth thu phong trào Th trong ch ng trình ng văn hkII.ơ ươ ữCâu 2: (2,0 đi m)ểa/ Câu th cu đo th trên thu ki câu gì? đích nói câu đó là gì?ơ ủb/ Đo th trên đã th hiên xúc gì nhà th ?ạ ơCâu 3: (3,0 đi m) ểHãy vi đo văn ngh lu xã (Kho ng 10- 15 câu) nói vi giế ữgìn nh ng nét văn hóa truy th ng dân c. PH II :T VĂN đi )Ầ ểSuy nghĩ câu ng Th ng ng nh th th ng thân.” ươ ườ ươĐ 18BềPh Iầ hi văn (6 đi m)ọ ểĐ kĩ đo văn sau và tr câu i:ọ ỏNhà th ph ánh thành công bình sâu và ni khao khát do mãnhơ ựli chúa lâm tr th tù túng, ng ng t. Bút pháp khoa tr ng tác gi đãệ ướ ươ ảđ th di u. Trong nh giam m, ch còn bi ch non hùngạ ướvĩ, giang gi ng thiêng ng tr ngàn a. bình hi nh ng khôngơ ưth thoát kh xích xi ng nô chúa lâm uy vũ ngày nào gi đành buông xuôi, tể ựan mình ng nh ng gi ng ngàn to trong quãng tù túng còn i. bu nủ ồtê tái th tâm n. Than ôi! Quá kh hào hùng oanh li gi ch còn hi lên trong gi cấ ấm ng! đáy lòng chúa ng xanh th lên ti ng than ai oán: nh ng ghêộ ừg ta i!ớ ơCâu (1đ)L nh xét vi bài th nào? Tác gi là ai?ờ ảCâu (1đ)Em hãy chép nguyên văn câu th mà em thích trong bài th y?ố ấCâu (1đ)“H nh ng ghê ta i!” thu ki câu gì? Nó dùng làm gì?ỡ ượ ểCâu (3đ)Vì sao nói bài th trên th hi lòng yêu th kín ng dân cơ ượ ướ ườ ướthu y? Theo em, th tr ngày nay ph làm gì th hi lòng yêu mình?ở ướ ủPh IIầ văn (4 đi m)ạ Trong th sinh nhân ngày khai tr ng tiên Vi Nam p, Bácư ườ ướ ậH thi tha căn n: “Non sông Vi Nam có tr nên hay không, dân Vi Namồ ươ ệcó đài vinh quang sánh vai các ng qu năm châu hay không, chínhướ ườ ượlà nh ph công các em.”ờ Hãy vi văn ngh lu trình bày ki em dung căn ờd Bác.ặ ủĐ 19ềCâu (1,5 đi m)ể a/Chép nh ng dòng th còn thi sau đây:ạ ế“G kh căm trong cũi tậ ắ.....................................................V báo chu ng bên vô ."ớ b/ Nêu dung chính kh th đó?ộ ơCâu (1,5đi m)ể a/Hãy nêu đi hình th và ch năng câu nghi n?ặ b/L ví câu nghi và cho bi ch năng nó?ấ ủCâu 3: (2 đi m)ể Qua văn "Chi đô", Em hãy cho bi vì sao thành La ng đáng là kinh đôả ứb nh ng muôn i?ậ ươ ờCâu (5 đi m)ể Thuy minh chi áo dài Vi Nam.ế ệĐ 20ỀCâu (2.0 đi m):ểĐ đo văn sau th hi yêu bên i:ọ ướTa th ng quên ăn, đêm i; ru đau nh t, mườ ướ ầđìa; ch căm ch th da, nu gan ng máu quân thù. cho trăm thânỉ ẫnày ph ngoài nghìn xác này gói trong da ng a, ta cũng vui lòng.ơ ựa. Đo văn trên trích tác ph nào? Ai là tác gi tác ph đó?ạ ượ ẩb. tên và ch rõ bi pháp ngh thu mà em đã trong ch ng trìnhọ ươNg Văn tác gi ng trong đo văn trên? ượ ạc. Nêu tác ng di bi pháp ngh thu đã tên trên.ụ ượ ởCâu (3.0 đi m):ểVi bài văn ng trình bày cái hay ph trích sau:ế ầNh ng năm ngư ắNg thuê vi nay đâu?ườ ếGi bu không th m;ấ ắM ng trong nghiên u…ự ầÔng ng y,ồ ấQua ng không ai hay,ườLá vàng trên gi y;ơ ấNgoài gi bay.ờ ụ(Ông Vũ Đình Liên)ồCâu (5.0 đi m):ể Suy nghĩ em vi c. …………… ……………ếĐ 21Ề PH I: VĂN TI NG VI (4 đi )ểCâu đi m) Chép nguyên văn bài th “ạ Đi ng”ườ Chí Minh (ph ch th ). Nêu kháiủ ơquát dung và ngh thu bài th .ề ơCâu đi m)ể Xác nh ki câu trong đo văn sau:ị ạ“ nghi ng hi ra t, con bé hóm nh cách thi tha: (1)ẻ Sáng ngày ng ta có đau không 2)ườ Ch t: 3)ị ướ Không đau con 4)”ạ(Ngô đènắ )P NẦ II: LÀM VĂN (6 đi m) ểCó nh xét cho ng:ậ " Vi taướ Nguy Trãi là áng văn tràn lòng ầtự hào dân cộ ". Qua văn đã c, em hãy làm sáng nh xét trên.ả