Bài 30. Viết bài tập làm văn số 7 - Văn nghị luận (làm tại lớp)

Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-18 11:48:51 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

bàiề Hãy nói không các xã i.ớ Bài làmChúng ta đang ng trong không ng ng phát tri trên con ng công nghi hóa, hi ướ ườ ạhóa, xây ng xã văn minh, ti làm đi đó, chúng ta ph qua các tr ng i, khó ượ ượ ạkhăn. th tr ng đáng bu hi nay xã là có nhi lo không ng ng xu hi và có ệchi ng gia tăng. Trong đó, ma túy là nguy hi nh t, gây nhi tác i.ề ướ ạV xã là gì? xã là hi ng xã bao nh ng hành vi sai ch chu xã ượ ựh vi ph và pháp lu gây qu ng xã i. xã bao ộg ma túy, dâm, c, chè,... xã có nhi tác i. Chúng có nhi ượ ặcho xã i, cho gia đình và cho thân, làm lo tr cu ng, tr xã i, làm suy thoái nòi gi ngộ ốdân c, đe tính ng, nh ng tinh th và kh con ng i. Chúng còn con ưở ườ ẩng vào ngõ ác khó ng và nh ng đau th ng không xi t.ườ ườ ươ ếV ma túy là gì? Ma túy là ch gây nghi n, ch ng th có ngu thiên nhiên hay ng p, ướ ợth ng có màu tr ng, quy nh trong các danh do chính ph ban hành. Ma túy nh thu ườ ượ ốphi n, nh sa, cao coca, lá, hoa, qu cây sa, lá cây cao coca, qu thu phi khô, i, hêroin, ươcocaine, các ch ma túy khác th ng hay th n. Ch gây nghi là ch kích thích, ch th kinh, ầd gây tình tr ng nghi ng ng. Ch ng th là ch kích thích, ch th kinh ho ườ ướ ặgây giác, ng nhi có th tình tr ng nghi ng ng. Ng nghi ườ ườ ệma túy là ng ng các ch ma túy, ch gây nghi n, ch ng th và thu vào các ch này.ườ ướ ấMa túy vào th ng nhi ng nh ng tiêu hóa, ng hô p, ng máu ho th ượ ườ ườ ườ ườ ẩmáu qua da, niêm c. Ma túy khi th vào th con ng i, nó làm thay tr ng thái, th c, trí tu ườ ệkhi con ng giác, mê, không ra c. Ng tiêm chích ma túy có liên quan thi lây ườ ượ ườ ớnhi HIV/AIDS. năm 1990 nay, có kho ng 256000 ng nhi HIV, 69500 ng chuy ướ ườ ườ ểsang giai đo AIDS. Trong đó lây nhi qua ng tiêm chích ma túy chi 40%. Ma túy là tên ườ ừph nh có ng, nó ta lên ng nh ng ta xu ng ng c. Ch dùng th n, nó con ườ ạng khóa”, sau ph khóa. Ch ng nh vào th nó cũng làm cho con ng ườ ượ ườth khích, bay ng nh vào cõi tiên. Lúc cũng ch là ch cho vui, th cho bi t, sau đó là nhu ầc ph có. Ng nghi ma túy luôn có suy nghĩ: “Mình ch nghi n. Mình có th kì lúc nào”, ườ ấnh ng đi đó là sai hoàn toàn.ư ềTác mà ma túy gây ra cho con ng là vô n. Ng nghi ma túy th ng có ch ng quên, lo th nạ ườ ườ ườ ầkinh m( giác, kích ng) và ch ng lo th kinh mu n, lo nh th c, bi nhân ềcách nh xa lánh, ng, sinh ho bình th ng, lao ng, hay ng ngáp t... th đêm, ng ườ ườ ủngày, kh gi sút. u, xanh xao, ng khô đét, qu i, đôi trũng sâu nhìn nh ườ ưnh ng bóng ma Khi đã ng vào ma túy thì ng kh nh cũng tr nên vô ng, ướ ườ ụkhông ki soát thân, không p, không lao ng, các khác nh o, tr mể ộc p, gi ng i... Ng nghi ma túy không có ngh qua chính mình thì lún sâu vào con ng ườ ườ ượ ườnghi ng p. Lúc ch là hít, hút th sau đó chích, cu cùng là căn nh th AIDS, thúc ếb ng cái ch khi tu đòi còn quá tr Đi bi nghiêm tr ng là ma túy th ng vào gi tr Đây là ườ ẻl ng nòng t, là ng lai xã i. Nh ng ng nghi ma túy có các thành ph trong xã i: ượ ươ ườ ộtri th có, lao ng chân tay có,...ứ ộMa túy không nh ng gây tác cho ng dùng nó mà còn cho gia đình khi kh ườ ảnăng lao ng, tr thành gánh ng cho gia đình. con hi th cũng sàng ti ạc cha khi thi thu c, cũng sàng gi cha khi giác. Nh ng gia đình có ng nghi ma ườ ệtúy không khí lúc nào cũng lãnh m, bu kh Công vi làm ăn gi sút do không tín nhi m. ượ ệN kinh cũng theo đó mà suy p. nhũng ng khi đã nghi thì luôn có nhu maề ườ ềtúy, ng nghĩa vi ph có ti n, mà ti thì đâu? chính gia đình ch không đâu xa. ứR nh ng ng ng ra sao khi th ch ng, con mình vã khi thi thu c, khi lìa cõi ườ ườ ờvì m, ng ích thu mình ng th vì nh tình đã giai đo cu i? Th đau xót cho nh ng gia ưở ữđình nh có ng nghi ma túy.ấ ườ ệKhông ng đó, ma túy còn nh con sâu khoét xã i, khi cho an ninh, tr qu phòng ốb n. Nh ng con nghi mà không gia đình ch nh đi lang thang làm mĩ quan, văn minh ượ ẻl ch xã i, trên nh ng con ng gây nh ng ngành du ch ta. ng ườ ưở ướ ằnăm, ngân sách nhà ph chi hàng ch ng cho công tác tranh phòng ch ng ph ma túy, ướ ộxóa cây có ch ch ma túy, ch tr cho ng nghi n, kh ph tác do ng nghi ma túy gây ra.ỏ ườ ườ ệS ma túy ng Vi Nam tr giá kho ng 15 ngàn ng. ma túy là nguyên nhân làm ượ ảsinh, gia tăng tình hình ph trong nh tr p, gi ng i,... ma túy là đi ki cho cácộ ướ ướ ườ ệt khác phát tri gây tr an ninh ph ng, tâm lí cho qu chúng nhân dân. ươ ầTình hình buôn bán ma túy cũng ngày càng gia tăng, theo báo cáo năm 2015, các ng ch năng đã phát ượ ứhi 19517 29963 ng phâm i, thu gi 1510 kg hêrôin, 178 kg côcaine.ệ ượ ượ ữNh ng các ng lo, chúng ta bi cách phòng ch ng thì nh ng nguy ng trên gi ượ ảquy t, không còn ma túy a. tranh phòng ch ng ma túy là công vi thi cho xã ảh i. Vi Nam ngày 26 tháng ng năm là ngày toàn dân phòng ch ng ma túy. ng ph có trách ườ ảnhi m, tích tuyên truy n, giáo cho ng thân mình nguy hi ma túy không ai ch vì ườ ếthi hi bi t. Luôn tránh xa ma túy ng cách, ng nên có th ng ng lành nh, ườ ạluôn nh táo, lĩnh ch ng th thách, cám xã i. ng th cũng lên án, ện ng cách không ti tay cho chúng. ng vào thì ph dùng ngh c, quy tâm, lên chính ướ ượmình con ng sai trái. Chúng ta ph lo nh ng di tích tr ng cây thu phi n. Pháp lu ườ ửph th ng nh ng hút, chích, mua bán, tàng tr chuy các ch gây nghi răn đe các khác.ạ ẻH sinh chăm rèn luy th th thao, có ng lành nh, tích c, có đích, lí ng ng ưở ốt p, tránh xa các xã i.ố ộT quán u, thói quen có ma cu hút con ng i. y, không bi thành nhân ườ ủnó, ng ph rèn luy n, tu ng không ng ng trong p, trong lao ng và ph nâng cao nh ườ ưỡ ậth tác các xã i. Ma túy là trong nh ng xã bi nghiêm tr ng nên ọm chúng ta có hi bi nh nh tác này, hãy nói không ma túy và các nỗ ạkhác có ng lai n. ươ