Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 30 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Xác định tập hợp \(A \cap B\), với:

a) \(A = {\rm{[1;5]; B = ( - 3;2)}} \cup {\rm{(3;7);}}\)

b) \(A = ( - 5;0) \cup {\rm{ (3;5);B = ( - 1;2)}} \cup {\rm{(4;6)}}{\rm{.}}\)

Hướng dẫn giải

a) \(A \cap B = {\rm{[}}1;2) \cup (3;5]\)

b) \(A \cap B = ( - 1;0) \cup (4;5)\) 

 
 

Các câu hỏi cùng bài học