Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 30 (Sách giáo khoa trang 17)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm số tự nhiên x, biết :

a) \(\left(x-34\right).15=0\)

b) \(18\left(x-16\right)=18\)

Hướng dẫn giải

a)Nếu tích bằng 0 thì ít nhất một thừa số bằng 0.

Vì (x - 34) . 15 = 0 và 15 ≠ 0 nên x - 34 = 0. Do đó x = 34.

b)Tích của hai thừa số thì mỗi thừa số bằng tích chia cho thừa số kia.

Do đó từ 18(x - 16) = 18 suy ra x - 16 = 18 : 18 = 1.

Vậy x = 1 + 16 = 17


Các câu hỏi cùng bài học