Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 30. Ôn tập về truyện

63323962376331353134333962663233366164633936653162353933353462356231643232303736326632313662393337646364393737636531623833616331
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 11:09 PM ngày 2-08-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ti 155:ếTi 155:ếÔn truy nậ ệÔn truy nậ Neâu vaøi neùt veà taùcNeâu vaøi neùt veà taùc giaû Kim Laân?giaû Kim Laân?Haõy toùm taét truyeän Haõy toùm taét truyeän ngaén “Beán queâ” cuûa ngaén “Beán queâ” cuûa Nguyeãn Minh ChaâuNguyeãn Minh Chaâu??Ki tra bài cể ủKi tra bài cể Câu tr iả ờCâu tr iả ờCaâu 1: Kim LaânCaâu 1: Kim LaânCaâu 2: Caâu 2: Chuyeän keå veà cuoäc ñôøi nhaân vaät Chuyeän keå veà cuoäc ñôøi nhaân vaät Nhó: Moät ngöôøi coù theå goïi laø thaønh Nhó: Moät ngöôøi coù theå goïi laø thaønh ñaït trong söï nghieäp. Moât ngöôøi maø ñoâi ñaït trong söï nghieäp. Moât ngöôøi maø ñoâi chaân cuûa mình ñi khaép ñoù ñaây nhöng chaân cuûa mình ñi khaép ñoù ñaây nhöng chöa moät laàn ñaët chaân qua phía beân kia chöa moät laàn ñaët chaân qua phía beân kia cuûa bôø soâng queâ höông. Moät ñôøi cuûa bôø soâng queâ höông. Moät ñôøi soáng vôùi vôï nhöng ñeán luùc gaén mình soáng vôùi vôï nhöng ñeán luùc gaén mình vôùi giöôøng beänh môùi thaáy vôï mình vôùi giöôøng beänh môùi thaáy vôï mình maëc aùo vaù Trong luùc naøy anh khaùt maëc aùo vaù Trong luùc naøy anh khaùt khao muoán ñöôïc yeâu thöông, muoán caát khao muoán ñöôïc yeâu thöông, muoán caát böôùc ñi duø chæ laø moät böôùc nhöng .böôùc ñi duø chæ laø moät böôùc nhöng •Yeâu caàu.Yeâu caàu.1.1.Thoáng keâ truyeän Vieät Nam Thoáng keâ truyeän Vieät Nam hieän ñaïi theo maãu saùch gíao hieän ñaïi theo maãu saùch gíao khoa.khoa.2.2.Nhaän ra neùt chung vaø neùt Nhaän ra neùt chung vaø neùt rieâng cuûa vaên hoïc Vieät rieâng cuûa vaên hoïc Vieät Nam hieän ñaïi ôû töøng giai Nam hieän ñaïi ôû töøng giai ñoaïn.ñoaïn.3.3.Nhaän xeùt cuûa caù nhaân veà Nhaän xeùt cuûa caù nhaân veà nhaân vaät maø em thích trong nhaân vaät maø em thích trong truyeän Vieät Nam hieän ñaïi.truyeän Vieät Nam hieän ñaïi. Bài iớBài iớ Phaàn I.Phaàn I.Thoáng keâ theo baûng.Thoáng keâ theo baûng.Saép xeáp thöù töï cho ñuùng trong baûng thoáng keâ sau:STTTeân taùc phaåm Taùc giaû Naêm1 Laøng Nguyeãn Thaønh Long 19712 Laëng leõ Sa Pa Leâ Minh Khueâ 19853 Chieác löôïc ngaø Nguyeãn Minh Chaâu 19664 Beán queâ Kim Laân 19485 Nhöõng ngoâi sao xa xoâi Nguyeãn Quang Saùng 1970 Keát quả.Baûng thoáng theo maãuSTTTeân taùc phaåm Taùc giaû Naêm1 Laøng Kim Laân 19482 Laëng leõ Sa Pa Nguyeãn Thaønh Long 19703 Chieác löôïc ngaø Nguyeãn Quang Saùng 19664 Beán queâ Nguyeãn Minh Chaâu 19855 Nhöõng ngoâi sao xa xoâi Leâ Minh Khueâ 1971 Thoáng keâ theo bảng (tieáp theo)Ñieàn noäi dung vaøo baûng thoáng keâ sau:STT Taùc giaû Noäi dung1 Laøng Laëng leõ Sa Pa3 Chieác löôïc ngaø4 Beán queâ5 Nhöõng ngoâi sao xa xoâi Keát quảKeát quảNoäi dung theo baûng thoáng keâSTT Teân taùc phaåm Noäi dung1Laøng Taâm traïng ñau xoùt tuûi hoå cuûa oâng Hai ôû nôi taûn cö khi nghe tin ñoàn laøng mình theo giaëc, theå hieän loøng yeâu laøng saâu saéc thoáng nhaát vôùi loøng yeâu nöôùc vaø tinh thaàn khaùng chieán cuûa ngöôøi noâng daân. Keát quảKeát quả (tieáp (tieáp theo)theo)STT Teân taùc phaåm Noäi dung2 Laëng leõ Sa-Pa Cuoäc gaëp gôõ tình côø giöõa oâng hoïa só, coâ kó sö môùi ra tröôøng vôùi anh thanh nieân laøm vieäc moät mình treân traïm khí töôïng. Qua ñoù, truyeän ca gôïi nhöõng ngöôøi lao ñoäng thaàm laëng, coù caùch soáng ñeïp, coáng hieán söùc mình cho ñaát nöôùc Keát quảKeát quả(tieáp (tieáp theo)theo)STT Teân taùc phaåm Noäi dung3 Chieác löôïc ngaø Caâu chuyeän eùo le vaø caûm ñoäng veà hai cha con oâng Saùu trong laàn oâng veà thaêm nhaø vaø ôû khu caên cöù -> Chuyeän ca gôïi tình cha con thaém thieát trong hoaøn caûnh chieán tranh.