Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 30 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

f83b1a01bc70c0242da278c3caf6592d
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-18 21:30:52 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 258 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHÀO NG CÔ VÀ ỪCÁC EM SINH ỌĐN TI ỌNÀY.TiÕt 125 -126BỨC THƯ cña thñ lÜnh da ®áXi-at-t¬n: Ng đng đu lãnh đo đoàn ng i, ườ ườm ch c, đng phái. đây ch th lĩnh ủXi– at tơ1. Thñ lÜnhTiÕt 125 -126Bøc th cña thñ lÜnh da ®á-Xi-at-t¬n –2. Người da đỏ: ChØ d©n cư sèng l©u ®êi trªn lôc ®Þa ch©u MÜ thuéc chñng téc Anh-®iªng. Cuèi thÕ kØ XVIII, trªn lãnh thæ MÜ cã chõng 2,5 triÖung êi. Tr¶i qua mÊy tr¨m n¨m bÞ tµn s¸t vµ bÞ dån vµo nh÷ng n¬i hoang v½ng c»n cçi, nay ng ßi da ®á cßn l¹i kh«ng nhiÒu.Hình ch dân da năm 1916ụ ỏ3. Người da trắng: đây ch ng châu Âu lúc sang ườ ớxâm chi m, khai kh đt đai châu Mĩ .ế ở4.Hoang dã: đt hoang, ít ng qua i, có tính ch ườ ựnhiên, kém văn minh. Trong th “hoang ừdã” đc dùng nghĩa th hai, ngoài ượ ẻkhiêm nh ng song hàm châm bi sâu c.ườ ắ5. Trâu ng:ừ lo đng hoang dã có kích ỡr cao kho ng 1,8m, tr ng ng ượkho ng 900g) nhi ụđa châu Mĩ.ị6. Ng ắnh khóiả Ch tàu aỉ ỏBè côc1. Tõ ®Çu... “tiÕng nãi cña cha «ng chóng t«i”: T×nh c¶m cña ng ưêi da ®á víi thiªn nhiªn, m«i tr êng.2. TiÕp... Mäi vËt trªn ®êi ®Òu cã sù rµng buéc”: Sù kh¸c biÖt trong c¸ch ®èi xö ®èi víi thiªn nhiªn, m«i trưêng cña ng êi da tr¾ng vµ ngư êi da ®á 3. Cßn l¹i: KiÕn nghÞ cña ngư êi da ®á víi viÖc b¶o vÖ thiªn nhiªn, m«i tr êng.