Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 30.2 Trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần : 75% Si02 ; 12% CaO ; 13% Na20. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit.

Hướng dẫn giải

Đặt công thức hóa học của loại thủy tinh này là:

xNa2O.yCaO.zSiO2;MNa2O=62(gam);MCaO=56(gam);MSiO2=60(gam)   

Với những điều kiện như sau : x, y, z là những số nguyên, dương ;

Tỉ lệ x : y : z là nhữiig số nguyên đơn giản nhất. Theo đầu bài ta có tí lệ :   

y:z=1362:1256:7560=0,21:0,21:1,25=1:1:6

Công thức hóa học của loại thủy tinh trên là : 

Các câu hỏi cùng bài học