Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 30.1 Trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Những cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau ? Viết các phương trình hoá học (nếu có).

a) Si02 và C02 ;                          b) Si02 và NaOH ;

c) Si02 và CaO ;                          d) Si02 và H2S04 ;               e) Si02 và H20.

Hướng dẫn giải

Những cặp chất có thể tác dụng với nhau :

b) Si0+ 2NaOH  --------> Na2Si03 + H20

c) Si02 + CaO ------- > CaSi03

Các câu hỏi cùng bài học