Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3. Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự (làm tại lớp)

293d26365ad0ea8b5122cb65572899ee
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-18 11:37:55 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 249 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

hãy ni sâu th (cô) giáo cũ.ể ầGu ng quay th gian trôi đi ng và âm th m, có nh ng kồ ỉni đã lãng quên vào quá kh nh ng có nh ng ni ng mãi cùngệ ốth gian. tôi, khi nghe nh ng giai đi du ng ng ngào: Nhờ ươ ưdòng su ra sông nh dòng sông ra bi ng, trang sách ng ,ố ướ ơth cô cho em mùa xuân bên kia mái tr ng đang ch ni mầ ườ ệngày nhà giáo Vi Nam 20 11 là lòng tôi xao xuy bùi ngùi nh iệ ạnh ng ni ngày nào còn là sinh ngh ch ng m. Nh là kữ ỉni và cô nh ch nhi năm đã chămệ ếsóc tôi.Cô nh là giáo viên ch nhi tôi. Cô có mái tóc dài đen bóng, khuônạ ớm trái xoan, làn da ngăm ngăm vì chi tr ng. Chi nón lá,ặ ườ ết áo bà ba và chi xe th ng nh cũ là Nh ng gì dung dấ ịnh trong cô mà chúng tôi nh c. Nghe tôi i,ấ ượ ạtr kia cô là thanh niên xung phong, do th ng nên cô aướ ươ ượ ịph ng. đó cô đi ch và tr thành giáo viên. Doươ ởhoàn nh nên cô không th có con. Vì th cô coi chúng tôi nh con đả ẻc mình, chăm lo chúng tôi tình chu đáo. Cô th ng hay kủ ườ ểchuy nh ng ngày kháng chi cho chúng tôi nghe. Cô là mệ ẹtôi nên cũng hay nhà tôi ch i. Tôi là trò hi ng, ngh chế ịng nh ng u. Ch ng mà bè tôi cái tên "sóc con" tợ ấh nhiên, ngây th nh ng cá tính. Vì tôi ph lênồ ảL ng nên anh em tôi nhà. Tr khi đi, tôi còn nh côạ ướ ờth nh tho ng ch và trông nom giúp tôi. Mùa hè đã cáiỉ ớn ng chói chang, nóng c. là ng thích bóng đá nên tôi ch su tắ ườ ốc bu tr cùng các mà không mũ, nón. Chi tôi đã m.ả ốNghe tôi bu chi hôm đó th tôi không đi c, cô đã cácạ ỏb và bi tôi m. Sau bu cô đã nhà tôi, th tôi trênạ ằgi ng, cô kh n:ườ ướ ế- Nam, em có không? Cô đã đi ra ngoài ph mũ, iệ ộnón vào mà không nghe...ồ ạTôi hi ng cô nói thôi ch cô th ng tôi m. Đã lâu cô coi tôiể ươ ừnh con mình. Tôi th này ch cô bu m. Cô nhìn tôi ánhư ớm trìu n. Lúc gi nhìn cô tôi ng th ngh ngào và kh tắ ấti ng:ế- Em xin cô, em không sao lát là kh thôi.ỗ ỏCô tay vu lên mái tóc tôi. ng nh tôi có giác áp khóư ườ ết ng ng, ng m. Cô thu cho tôi ng và tôi mả ượ ằxu ng cô đi cháo.ố ấHàng ngày, đôi bàn tay th ng nót vi trên ng dòngầ ườ ảch c, hay tay tr th rèn ch thì nay, khéo léo nhữ ẹnhàng vu ve trò, nh ng gũi con. Cô bátố ườ ưcháo cho tôi và ng nhìn tôi ăn. Chao ôi! Ph chăng đó là tình chânắ ảthành cao ng đã ch bao chuy đò, bao ng conả ườ ườc quê ng sang sông đang trao cho con này trìu nủ ươ ếthiêng liêng th Trong ánh y, tình yêu th ng con tr và baoế ươ ẻmong ch i. nh ng câu đó xu hi trong tôiỏ ệkhi tôi xao xuy n, xúc ng. Cô ng nh tôi nh ng hi ngế ườ ứnhìn con th đang ng say trong gi ng.ứ ồHôm sau, tôi và đi c. vào p, cô đã tôi:ỡ ướ ỏ- Nam, em đã kh ch a?ỏ ưTôi ng lên rè:ứ ụ- Th cô, em đã nhi !ư ạCô cho tôi ng xu ng và nh nh p:ồ ớBây gi đang là mùa hè, tr là nóng, ng t. Vì các con đi đâuờ ậcũng ph mũ vào; mà ng có đá bóng vào bu tr a. Các con rõả ưch a?ưC chúng tôi ng thanh:ả ồ- th cô chúng con nh !ạ ạVà th là bài gi ng u. Ng trong p, tôi ng ng nghe nh ngế ữgì cô nói. Gi đây tôi th cái giai đi ng ngào trong bài gi ngờ ảc cô. Nó gi ng nh gi ng tôi khi chuy cho tôi nghe.ủ ệT đó, tôi hay sang nhà cô ch i, giúp cô công vi nhà, cô cáchừ ỏlàm bài toán khó hay bài văn hay.ộCh ch ng bao gi tôi quên cô, ng đã cho tôi nh ng hànhắ ượ ườ ữtrang ki th c, làm ng ngày hôm nay. Vì chúng tôi, cô đã hi sinhế ườc cu làm ngh giáo, dìu măng non vì sả ướ ựnghi năm tr ng cây, vì ích trăm năm tr ng ng i. Các th côệ ườ ườ ầgiáo đã ch cánh cho chúng tôi bay vào i. Và chúng tôi nguy nắ ướ ệs mãi ng hi n, noi ng các th cô.ẽ ươ ầCô là ng th hai tôi, nh ng đèn soi sáng cho chúng tôi iườ ỗb đi. Nh ng bài cô nh hành trang giúp tôi ng vàng bay vàoướ ữđ và ch ng tôi không bao gi quên cô nh ng ni y.ờ ượ ấNó là đi cho tôi ngày hôm nay ti theo "s nghi tr ngể ướ ồng i" vĩ i, là ni sâu trong kí tôi.ườ ứTrích: loigiaihay.com