Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (1)

6892624519e00d9dd0764d623f3f8754
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 10:07 AM ngày 28-07-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tu 3­ Ti 12ầ Tu 3­Ti 12:ầ TUYÊN TH Gi NG CÒN,Ố ỐQUY ĐC VÀ PHÁT TRI TR EM ƯỢ (tt)I. Đc­Tìm hi chungọ :II. Phân tích :(tt)2. Ph “Thách th c”:ầ nhân chi tranh và c, phân bi ệch ng c, xâm c,…ủ ượ Ch đng nh ng th đói nghèo, kh ng ho ng ảkinh vô gia ch nh,…ế ệ­ Nhi tr em ch ngày do suy dinh ng và nh ưỡ ệt t.ậ Tu 3­Ti 12:ầ TUYÊN TH Gi NG CÒN,Ố ỐQUY ĐC VÀ PHÁT TRI TR EM ƯỢ (tt)I. Đc­Tìm hi chungọ :II. Phân tích :(tt)3. Ph “C i”:ầ ộ­ Các qu gia có th rõ ềnày.­ Công qu ra đi.ướ ờ­ tác qu ngày càng có hi qu .ự Tu 3­Ti 12:ầ TUYÊN TH Gi NG CÒN,Ố ỐQUY ĐC VÀ PHÁT TRI TR EM ƯỢ (tt) Tu 3­Ti 12:ầ TUYÊN TH Gi NG CÒN,Ố ỐQUY ĐC VÀ PHÁT TRI TR EM ƯỢ (tt)I. Đc­Tìm hi chungọ :II. Phân tích :(tt)4. Ph “Nhi ”:ầ ụ­Tăng ng kh và dinh ng cho tr em, ngăn ng ườ ưỡ ừb nh phôi thai.ệ ừ­ Quan tâm nhi đn tr em tàn t, khó khăn.ề ậ­ Bình đng nam .ẳ ữ­ Phát tri giáo c.ể ụ­ ho ch hóa gia đình.ế ạ­ Giúp tr nh th giá tr thân.ẻ ả­ tác qu .ợ ế­ Tăng tr ng phát tri kinh .ưở Tu 3­Ti 12:ầ TUYÊN TH Gi NG CÒN,Ố ỐQUY ĐC VÀ PHÁT TRI TR EM ƯỢ (tt)I. Đc­Tìm hi chungọ :II. Phân tích :(tt)III. ng tổ :1. Ngh thu tệ :­ Ngh lu chính tr xã ch rõ ràng, liên ch ặch lu ch ng đy và toàn di n.ẽ 2. nghĩa :­ Vb nêu lên nh th đúng đn và hành đng ph làm vì ảquy ng, quy đc và phát tri tr em.ề ượ Ghi nh 35ớ Đi bài ti này:ố ­Đc văn nọ ­H ghi nhọ ­Hoàn thành bài luy vào .ậ ở Đi bài ti ti theo:ố CHUY NG ƯỜCON GÁI NAM NGƯƠ ­Đc văn /43ọ ­Tác gi Nguy Dả ­Tóm văn nắ ­Tìm hi nhân Vũ ngể ươ
2020-09-28 17:41:45