Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 trang 149 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau:

a) Lập bảng phân bổ tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp

[19;21); [21;23); [23;25); [25;27); [27; 29].

b) Trong 35 ngày được khảo sát, những ngày bạn A có thời gian đi đến trường từ 21 phút đến dưới 25 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn giải

a) Thời gian đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày

b) 54,28%

Các câu hỏi cùng bài học