Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 94)

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải các bất phương trình :

a. \(\left|5x-4\right|\ge6\)

b. \(\left|-\dfrac{5}{x+2}\right|< \left|\dfrac{10}{x-1}\right|\)

Hướng dẫn giải

a, \(\left|5x-4\right|\ge6\)
\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}5x-4\ge6\\5x-4\le-6\end{matrix}\right.\)
\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x\ge2\\x\le-\dfrac{2}{5}\end{matrix}\right.\)

Các câu hỏi cùng bài học