Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 72)

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hiểu thế nào là tổng lượng nước trong mùa cạn và tổng lượng nước trong mùa lũ của một con sông?

Hướng dẫn giải

Tổng nước mưa trong mùa cạn là vào mùa cạn nước sông dâng lên dc bao nhiêu nước thì được tính vào làm 1 tổng. Lượng nước trong mùa lũ cũng vậy. Lượng nước trong mua lũ bao giờ cũng gấp từ 2-4 lần lượng nước mùa cạn

Các câu hỏi cùng bài học