Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 69)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trên các hình 5, 6, hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cùng AmB. Từ đó, tính số đo cung AnB tương ứng.

A B m n B A m n

Hướng dẫn giải

Nối OA, OB

Đo góc ở tâm góc AOB để suy ra số đo góc AMB

\(\Rightarrow\) Số đo \(\widehat{AnB}\) = 3600 - số đo \(\widehat{AmB}\)

a) Hình a. Ta có: \(\widehat{AOB}\)=1250

\(\Rightarrow\) Số đo cung AmB = 1250 và số đo góc \(\widehat{AnB}\) = 3600 - 1250 = 2350

b) Hình b. Ta có \(\widehat{AOB}\) = 650

\(\Rightarrow\)Số đo cung AmB = 650 và số đo \(\widehat{AnB}\) = 3600 - số đo cung AmB = 3600 - 650 = 2950

Các câu hỏi cùng bài học