Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 68)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho hình hộp ABCD.A"B'C'D' biết \(A=\left(1;0;1\right);B=\left(2;1;2\right);C=\left(1;-1;1\right);C'\left(4;5;-5\right)\). Tính tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp ?

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Toán

Hỏi đáp Toán

Các câu hỏi cùng bài học