Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 50)

Lý thuyết

Câu hỏi

Ghi lại phương trình phản ứng xảy ra khi cây nến cháy ( xem bài tập 3, bài 12 sgk trang 45). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này?

Hướng dẫn giải

Phản ứng hóa học là

nến + Oxi - \(^{t0}\) \(\rightarrow\) Khí cacbon đioxit + hơi nước

Chất tham gia là nến và khí oxi

Chất sản phẩm là khí cacbon đioxit và hơi nước

Các câu hỏi cùng bài học