Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 47)

Lý thuyết

Câu hỏi

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y=\dfrac{1-x}{1+x}\)là :

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 0

Hướng dẫn giải

Ta có: 1 + x = 0 ⇔ x = -1

limx→−1−y=+∞,limx→−1+y=−∞limx→−1−⁡y=+∞,limx→−1+⁡y=−∞. Tiệm cận đứng x = -1

limx→±∞y=−1limx→±∞⁡y=−1. Tiệm cận ngang y = 1

Vậy đồ thị có 2 tiệm cận. Chọn đáp án BCác câu hỏi cùng bài học