Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 42)

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết phương trình \(y=ax+b\) của các đường thẳng :

a. Đi qua hai điểm \(A\left(4;3\right)\) và \(B\left(2;-1\right)\)

b. Đi qua điểm \(A\left(1;-1\right)\) và song song với Ox

Hướng dẫn giải

a) Phương trình đường thẳng (d) qua A(4; 3) và B(2;- 1) có dạng tổng quát là y = ax + b, trong đó a, b là các hằng số cần xác định.

Vì A(4; 3) ∈ d nên ta có phương trình của (d), do đó ta có: 3 = a.4 + b.

Tương tự B(2;- 1) ∈ d nên ta có: - 1 = a.2 + b

Từ đó ta tìm được phương trình đường thẳng AB là: y = 2x - 5.

Phương trình đường thẳng AB là: y = 2x - 5.

b) Đáp số: y = - 1.


Các câu hỏi cùng bài học