Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 33)

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất:

a) Caxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O.

b) Ammoniac,l biết trong phân tử có 1 N và 3 H.

c) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1 Cu, 1 S và 4 O.

Hướng dẫn giải

a) CaO, MCaO = 56đvC; b) NH3, MNH3 = 17đvC; c) CuSO4, MCuSO4 = 160đvC.

Các câu hỏi cùng bài học