Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 16)

Lý thuyết

Câu hỏi

Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol, 30% tripanmitoyglixerol và 50% trioleoylglixerol (về khối lượng).

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa loại mỡ trên.

b) Tính khối lượng muối thu được khi xà phòng hóa gần 1 tấn mỡ trên bằng dung dịch NaOH, giả sử hiệu suất của quá trình đạt 90%.

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Hóa học

Các câu hỏi cùng bài học