Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 145)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày phương pháp hóa học:

a) Phân biệt axetilen với etilen

b) Phân biệt ba bình không dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: metan, etilen, axetilenHướng dẫn giải

a) Dẫn mẫu thử qua dung dịch AgNO3/NH3 mẫu tạo kết tủa vàng là C2H2 còn lại là C2H4

b) Dẫn mỗi mẫu thử qua dung dịch AgNO3/NH3 mẫu tạo kết tủa vàng là C2H2. Hai mẫu còn lại dẫn qua nước brom, mẫu làm mất màu nước brom là C2H4 còn lại là CH4

Các câu hỏi cùng bài học