Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 135)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho bảng số liệu về diện tích rừng ở Việt Nam, qua một số năm, hãy:

a, Tính tỉ lệ (%) che phủ rừng so với diện tích đất liền (làm tròn là 33 triệu ha)

b, Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó

c, Nhận xét về xu hướng biến động của diện tích rừng Việt Nam

Hướng dẫn giải

- Vẽ biểu đồ:
Biểu đồ tỉ lệ độ che phủ rừng so với diện tích đất liền của nước ta trong giai đoạn 1943 - 2001 (%)

- Nhận xét: Giai đoạn 1943 - 2001, diện tích rừng của nước ta có sự biến động. Giai đoạn 1943 - 1993, diện tích rừng giảm; giai đoạn 1993 - 2001, diện tích rừng tăng.

Các câu hỏi cùng bài học