Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 128)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hai bảng phân bố tần số ghép lớp :

a. Tính các số trung bình cộng của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho ?

b. Tính phương sai của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho ?

c. Xem xét nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn ?

 

Hướng dẫn giải

a), b) Số trung bình cộng của nhóm cá thứ nhất:

.(4x0,7 + 6x0,9 + 6x1.1 + 4x1,3) = 1

Phương sai: .(4x0,72 + 6x0,92 + 6x1,12 + 4x1,32) – 1 = 0,042

Độ lệch chuẩn: Sx = 0,2

Đối với nhóm cá thứ hai:

Số trung bình: .(3x0,6 + 4x0,8 + 6x1 + 4x1,2 + 3x1,4) = 1

Phương sai: .(3x0,62 + 4x0,82 + 6x12 + 4x1,22 + 3x1,42) – 1 = 0,064

Độ lệch chuẩn: Sx = ≈ 0,25.

c) Ta thấy = 1, trọng lượng trung bình hai nhóm cá bằng nhau nhưng < chứng tỏ mức độ phân tán các giá trị so với giá trị trung bình của nhóm cá thứ hai lớn hơn. Nghĩa là khối lượng nhóm cá thứ nhất đồng đều hơn nhóm cá thứ hai.

Các câu hỏi cùng bài học