Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 118)

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38), hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2 ? 

Hướng dẫn giải

Bảng cơ cấu giá trị sản suất công gnhiệp trong nước năm 2000 phân theo thành phần kinh tế (%) dựa theo biểu đồ hình quạt đã cho là:Các câu hỏi cùng bài học