Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 112)

Lý thuyết

Câu hỏi

Sử dụng phương pháp đổi biến số, hãy tính :

a) \(\int\limits^3_0\dfrac{x^2}{\left(1+x\right)^{\dfrac{3}{2}}}dx\) (đặt \(u=x+1\))

b) \(\int\limits^1_0\sqrt{1-x^2}dx\) (đặt \(x=\sin t\))

c) \(\int\limits^1_0\dfrac{e^x\left(1+x\right)}{1+xe^x}dx\) (đặt \(u=1+xe^x\))

d) \(\int\limits^{\dfrac{a}{2}}_0\dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}dx\) (\(a>0\)) (đặt \(x=a\sin t\))

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Toán

Các câu hỏi cùng bài học