Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 106)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng ?

(A) \(\left\{{}\begin{matrix}x< 1\\y< 1\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow xy< 1\)                                  (B) \(\left\{{}\begin{matrix}x< 1\\y< 1\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\dfrac{x}{y}< 1\)

(C) \(\left\{{}\begin{matrix}0< x< 1\\y< 1\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow xy< 1\)                          (D)\(\left\{{}\begin{matrix}x< 1\\y< 1\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow x-y< 0\)

Hướng dẫn giải

Suy luận D là chính xác

Các câu hỏi cùng bài học