Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (Sgk tập 2 - trang 37)

Lý thuyết

Câu hỏi

So sánh a và b nếu :

a) \(a-5\ge b-5\)

b) \(15+a\ge15+b\)

Hướng dẫn giải

a) Vì a - 5 ≥ b - 5 => a - 5 + 5 ≥ b - 5 + 5

=> a ≥ b

b) Vì 15 + a ≤ 15 + b => 15 + a -15 ≤ 15 + b -15

=> a ≤ b

Các câu hỏi cùng bài học