Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SBT trang 57)

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải các phương trình :

a) \(\sqrt{x+1}+x=\sqrt{x+1}+2\)

b) \(x-\sqrt{3-x}=\sqrt{x-3}+3\)

c) \(x^2-\sqrt{2-x}=3+\sqrt{x-4}\)

d) \(x^2+\sqrt{-x-1}=4+\sqrt{-x-1}\)

Hướng dẫn giải

a) \(đkxđ:x\ge-1\)
\(\sqrt{x+1}+x=\sqrt{x+1}+2\Leftrightarrow x=2\left(tm\right)\).
b) đkxđ: \(\)\(\left\{{}\begin{matrix}3-x\ge0\\x-3\ge0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\le3\\x\ge3\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow x=3\)
Thay x = 3 vào phương trình ta có:
\(3-\sqrt{3-3}=\sqrt{3-3}+3\Leftrightarrow3=3\left(tm\right)\)
Vậy x = 3 là nghiệm của phương trình.

Các câu hỏi cùng bài học