Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.7 (Sách bài tập trang 118)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho cấp số cộng \(\left(u_n\right)\) chứng minh nếu :

                   \(\dfrac{S_m}{S_n}=\dfrac{m^2}{n^2}\)

thì :

                    \(\dfrac{u_m}{u_n}=\dfrac{2m-1}{2n-1}\)

Hướng dẫn giải

Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

Các câu hỏi cùng bài học