Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.66 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 164)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm \(I\left(\dfrac{1}{2};0\right)\) phương trình đường thẳng AB là : \(x-2y+2=0\) và AB = 2AD. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D biết đỉnh A có hoành độ âm ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Các câu hỏi cùng bài học