Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.63 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 164)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm \(A\left(2;0\right);B\left(6;4\right)\). Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại điểm A và khoảng cách từ tâm của (C) đến điểm B bằng 5

Hướng dẫn giải

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Các câu hỏi cùng bài học