Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.46 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 162)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm \(M\left(2;1\right)\) :

a) Lập phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với đường thẳng \(d:x-y-1=0\) tại điểm \(M\left(2;1\right)\) và có tâm nằm trên đường thẳng \(d':x-2y-6=0\)

b) Lập phương trình tiếp tuyến với (C) biết rằng tiếp tuyền này vuông góc với đường thẳng \(m:x-y+3=0\)

Hướng dẫn giải

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Các câu hỏi cùng bài học