Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.42 trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA gồm những nguyên tố nào ?

Nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm này có bao nhiêu electron hoá trị ?

Khi hai nguyên tử của cùng một nguyên tố thuộc nhóm này liên kết với nhau tạo thành phân tử thì mỗi nguyên tử phải góp bao nhiêu electron, tạo thành mấy liên kết, tại sao ? Cho thí dụ.

Hướng dẫn giải

Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA gồm các nguyên tố : flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I), atatin (At). Nguyên tử của chúng có 7 electron hoá trị.

Khi hai nguyên tử của cùng một nguyên tố thuộc nhóm này liên kết với nhau tạo thành phân tử thì mỗi nguyên tử góp 1 electron, tạo thành một cặp electron chung tức là một liên kết, vì mỗi nguyên tử chỉ thiếu

electron để đạt được cấu hình 8 electron vững bền (giống như của khí hiếm đứng sau nó).

Các câu hỏi cùng bài học