Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.37 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy giải thích sự hình thành phân tử khí cacbonic (\(CO_2\)).

Hướng dẫn giải

Nguyên tử cacbon (C) có 4 electron hoá trị, nguyên tử oxi (O) có 6 electron hoá trị.

Trong phân tử \(\), nguyên tử c ở giữa hai nguyên tử o. Nguyên tử c góp chung với mỗi nguyên tử o hai electron, mỗi nguyên tử O góp chung với nguyên tử c hai electron tạo ra hai liên kết đôi:

Như vậy, theo công thức electron, nguyên tử c cũng như mỗi nguyên tử o đều được bao quanh bởi 8 electron lớp ngoài cùng, đạt cấu hình vững bền của khí hiếm (Ne).

Các câu hỏi cùng bài học