Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.37 (Sách bài tập trang 209)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm đạo hàm của hàm số sau :

                          \(y=\sin\left(\cos^2x\right)\cos\left(\sin^2x\right)\)

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học