Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.36 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Thế nào là liên kết cộng hoá trị không phân cực (không cực) ?

b) Thế nào là liên kết cộng hoá trị phân cực (có cực) ? Mỗi trường hợp hãy cho hai thí dụ và biểu diễn các liên kết bằng công thức electron.

Hướng dẫn giải

a) Liên kết cộng hoá trị không phân cực là liên kết cộng hoá trị giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện nhỏ hơn 0,4. Các cặp electron chung phân bố đồng đều giữa hai nguyên tử.

Thí dụ :                         \(H_2\) ;                                \(Cl_2\)

                                        H : H ;                                 C1 : C1

b) Liên kết cộng hoá trị phân cực (có cực) là liên kết giữa hai nguyên tử khác nhau có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến < 1,7 ; các cặp electron phân bỏ lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn.

Thí dụ:                              HCl ;                                  HF

                                         H :Cl ;                                H :F

Các câu hỏi cùng bài học