Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.34 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Hãy giải thích sự liên kết giữa hai nguyên tử H tạo thành phân tử \(H_2\), giữa hai nguyên tử C1 tạo thành phân tử \(Cl_2\).

b) Thế nào là liên kết cộng hoá trị ?

Hướng dẫn giải

a) Nguyên tử H, với cấu hình electron là \(ls^1\), có 1 electron hoá trị. Trong phân tử \(H_2\), hai nguyên tử H liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử H góp 1 electron tạo thành một cặp electron chung :

Như vậy, trong phân tử \(H_2\), mỗi nguyên tử có 2 electron giống lớp vỏ bền vững của khí hiếm heli (He).

Nguyên tử clo (Cl) có 7 electron hoá trị. Một cách tương tự, trong phân tử \(Cl_2\), mỗi nguyên tử C1 đạt được cấu hình 8 electron ở lớp ngoài cùng giống nguyên tử khí hiếm Ar khi mỗi nguyên tử góp 1 electron tạo thành cặp electron chung :

Liên kết giữa hai nguyên tử H hay giữa hai nguyên tử C1 được gọi là liên kết cộng hoá trị.

Liên kết cộng hoá trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung [1].


[1] Thực ra, cũng có những trường hợp cá biệt, liên kết được hình thành bằng một hay một số lẻ electron.

Các câu hỏi cùng bài học