Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.30 (Sách bài tập trang 209)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm đạo hàm của hàm số sau :

                          \(y=\left(1-x\right)\left(1-x^2\right)^2\left(1-x^3\right)^3\)

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học