Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.3 trang 143 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Lập Phương trình tổng quát của đường thẳng \(\Delta \) trong mỗi trường hợp sau:

a) \(\Delta \) đi qua điểm M(1;1) và có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow n  = (3; - 2);\)

b) \(\Delta \) đi qua điểm A(2;-1) và có hệ số góc \(k =  - {1 \over 2}\);

c) \(\Delta \) đi qua hai điểm A(2;0) và B(0;-3).

Hướng dẫn giải

a) 3x - 2y - 1 = 0

b) \(y + 1 =  - {1 \over 2}\left( {x - 2} \right) \Leftrightarrow x + 2y = 0\)

c) 3x - 2y - 6 = 0

Các câu hỏi cùng bài học