Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.29 trang 159 Sách bài tập (SBT) Toán Hình Học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm tọa độ các tiêu điểm, các đỉnh, độ dài các trục của mỗi elip có phương trình sau: 

a) \(4{x^2} + 9{y^2} = 36\)

b) \({x^2} + 4{y^2} = 4\)

Hướng dẫn giải

a) \((E):{{{x^2}} \over 9} + {{{y^2}} \over 4} = 1\)

- Hai tiêu điểm: \({F_1}\left( { - \sqrt 5 ;0} \right)\), \({F_2}\left( {\sqrt 5 ;0} \right)\).

- Bốn đỉnh: \({A_1}\left( { - 3;0} \right)\), \({A_2}\left( {3;0} \right)\), \({B_1}\left( {0; - 2} \right)\), \({B_2}\left( {0;2} \right)\).

- Trục lớn: \({A_1}{A_2} = 6\)

- Trục nhỏ: \({B_1}{B_2} = 4\)

b) \((E):{{{x^2}} \over 4} + {{{y^2}} \over 1} = 1\)

- Hai tiêu điểm: \({F_1}\left( { - \sqrt 3 ;0} \right)\),  \({F_2}\left( {\sqrt 3 ;0} \right)\)

- Bốn đỉnh: \({A_1}\left( { - 2;0} \right)\), \({A_2}\left( {2;0} \right)\), \({B_1}\left( {0; - 1} \right)\), \({B_2}\left( {0;1} \right)\)

- Trục lớn:\({A_1}{A_2} = 4\)

- Trục nhỏ: \({B_1}{B_2} = 2\)

Các câu hỏi cùng bài học