Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.26 (Sách bài tập trang 185)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong các cặp hình phẳng giới hạn bởi các đường sau, cặp nào có diện tích bằng nhau :

a) \(\left\{y=x+\sin x;y=x,0\le x\le\pi\right\}\) và \(\left\{y=x+\sin x;y=x;\pi\le x\le2\pi\right\}\)

b) \(\left\{y=\sin x;y=0;0\le x\le\pi\right\}\) và \(\left\{y=\cos x;y=0;0\le x\le\pi\right\}\)

c) \(\left\{y=2x-x^2;y=x\right\}\) và \(\left\{y=2x-x^2;y=2-x\right\}\)

d) \(\left\{y=\log x;y=0;x=10\right\}\) và \(\left\{y=10^x;x=0;y=10\right\}\)

e) \(\left\{y=\sqrt{x};y=x^2\right\}\) và \(\left\{y=\sqrt{1-x^2};y=1-x\right\}\)

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học