Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.25 (Sách bài tập trang 208)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm đạo hàm của hàm số sau :

                          \(y=\left(x-a\right)\left(x-b\right)\)

Hướng dẫn giải

\(y'=\left(x-a\right)'\left(x-b\right)+\left(x-a\right)\left(x-b\right)'=1.\left(x-b\right)+\left(x-a\right).1\)

\(=x-b+x-a=2x-a-b\)

chắc \(a;b\) là hằng số (const) phải không ?? ?

Các câu hỏi cùng bài học