Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.17 (Sách bài tập trang 207)

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải phương trình \(f'\left(x\right)=0\) biết rằng :

a) \(f\left(x\right)=3x+\dfrac{60}{x}-\dfrac{64}{x^3}+5\)

b) \(f\left(x\right)=\dfrac{\sin3x}{3}+\cos x-\sqrt{3}\left(\sin x+\dfrac{\cos3x}{3}\right)\)

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học